Chief Accountant

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

Quản lý, đào tạo kế toán viên

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

Lập – trình bày báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Similar jobs

Similar jobs