Treasury Operation Manager

7 days left

Location
Ho Chi Minh City
Salary
Negotiable
Posted
25 Sep 2020
Closes
30 Oct 2020
Contract type
Permanent
Hours
Full time
Experience level
Qualified accountant

Report to: Head of Finance Operations

ACCA members will take precedence to attend the face to face interview with employer

Job Purpose / Mục tiêu vị trí
• Manage company treasury operations in compliance with local regulation and company policy; maintain good relationship with banks for the company’s best interest.
Quản lý các hoạt động ngân quỹ phù hợp với các qui định và chính sách của Công ty, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các Ngân hàng vì lợi ích cao nhất của Công ty.
• Forecast and manage cash flow between Share Holder Fund and Policy Holder Funds to ensure liquidity for daily operation and maximize efficiency in cash management for the company.
Dự báo, lập kế hoạch và quản lý dòng tiền giữa các quỹ chủ sở hữu và các quỹ chủ hợp đồng, đảm bảo thanh khoản cho hoạt động chi trả hàng ngày và tối ưu hiệu quả trong việc quản lý ngân quỹ của công ty.

Job Responsibilities / Phạm vi công việc
Scope 1: Cash Flow Management / Quản lý dòng tiền
• Oversee working capital accounts such as company liquidities, investments, and risk managements related to the company's Treasury activities
Giám sát tính thanh khoản, đầu tư và quản lý rủi ro của công ty liên quan đến các hoạt động ngân quỹ
• Ensure efficient daily cash-flow management including cash flow forecast, FX dealing, operational cash-flow monitoring.
Đảm bảo quản lý dòng tiền hàng ngày hiệu quả như dự báo dòng tiền, giao dịch ngoại hối, dòng tiền phục vụ cho các hoạt động chính của công ty
Scope 2: Treasury Transaction Management / Quản lý các hoạt động ngân quỹ
• Maintain relationship with banks and other partners to facilitate smooth operations and ensure company best interest.
Duy trì quan hệ với các ngân hàng và các đối tác để tạo thuận lợi cho hoạt động và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty
• Be proactive and provide support to execute new financial initiatives by applying financial and treasury knowledge effectively
Chủ động và hỗ trợ thực hiện các dự án tài chính mới bằng các ứng dụng các kiến thức tài chính và ngân quỹ
• Control bank charge through monthly expense reconciliation and frequently have dialogue with banks to negotiate for competitive bank charge.
Kiểm soát chi phí ngân hàng thông qua việc đối chiếu chi phí hàng tháng và trao đổi thường xuyên với các ngân hàng để có được phí ngân hàng cạnh tranh hơn
Scope 4: Data Reporting / Dữ liệu báo cáo
• Supervise team to ensure month-end activities related to Treasury Operation are completed timely and accurately.
Giám sát các hoạt động khóa sổ cuối tháng liên quan đến hoạt động Ngân quỹ, đảm bảo hoàn thành đúng hạn và chính xác
• Review Bank account reconciliation to make sure no material mistakes and monitor pending issues after month-end closing.
Xem xét việc đối chiếu số dư các tài khoản ngân hàng để đảm bảo không có sai sót nghiêm trọng và theo dõi các vấn đề còn tồn đọng sau khóa sổ
Scope 5: Risk management and Compliance / Quản lý rủi ro và Tuân thủ
• Responsible for conducting initial reviews of internal controls related to treasury operation and ensuring compliance with the State Bank of Vietnam, Group practice and company procedures.
Chịu trách nhiệm thực hiện các đánh giá ban đầu trong qui trình kiểm soát nội bộ liên quan đến hoạt động Ngân quỹ, đảm bảo tuân thủ theo qui đinh của Ngân hàng Nhà Nước, và qui trình của tập đoàn và công ty.
• Regularly review and provide guidance for potential problems related to payment process and work Risk and Compliance team for potential fraud cases if any.
Thường xuyên xem xét và cung cấp hướng dẫn kịp thời và phù hợp cho các vấn đề liên quan đến quy trình thanh toán và làm việc với bộ phận Pháp Chế và Rủi ro cho các trường hợp gian lận tiềm ẩn (nếu có).
• Support for audits in a timely manner
Hỗ trợ các hoạt động thanh tra, kiểm tra một cách kịp thời
Scope 6: Team management and development / Quản lý và phát triển nhóm
• Build a strong team and manage team performance to ensure meeting team objectives. Provide timely feedback and address performance issues.
Xây dựng một đội ngũ nhân viên mạnh mẽ và quản lý hiệu quả hoạt động của đội để đảm bảo đạt được mục tiêu chung của phòng ban. Phản hồi kịp thời để giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệu quả công việc
• Identify potential improvement area and implement appropriate changes to enhance processes, shorten turn-around time and improve customer service
Xác định các vùng cải tiến tiềm năng và thực hiện những thay đổi thích hợp để thay đổi qui trình, rút ngắn thời gian xử lý, cải thiện dịch vụ khách hàng.
• Perform duties and special projects as assigned by manager.
Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp

Job Accountability / Trách nhiệm chính
• Ensure payment requests are processed timely and in compliance with local regulations and company policies.
Quản lý qui trình để đảm bảo thanh toán kịp thời và tuân thủ các qui định và chính sách công ty
• Ensure the daily operational cash flow is controlled efficiently for operation and investment if surplus.
Đảm bảo quản lý dòng tiền hàng ngày hiệu quả để phục vụ cho các hoạt động chính của công ty và gửi đầu tư nguồn tiền nhàn rỗi
• Maintain good relationships with bank partners for cash service negotiations and other commercial arrangements to ensure the company best interest.
Duy trì mối quan hệ tốt với các ngân hàng và các đối tác để tạo thuận lợi cho hoạt động và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty
• Manage team performance to deliver efficient process and best customer service.
Quản lý hiệu quả hoạt động của nhóm để có thể mang đến một qui trình thanh toán hiệu quả và dịch vụ khách hàng tốt nhất
• Participate and lead team in Treasury related projects to ensure projects are delivered as target with high quality.
Tham gia và hướng dẫn nhóm trong các dự án liên quan hoạt động ngân quỹ đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ với hiệu quả cao
• Backup for peer (AP Manager) and/or Line manager as and when required.
Hỗ trợ Quản lý thanh toán và/hoặc cấp Quản lý trực tiếp khi được yêu cầu.

Job Requirements / Yêu cầu
Qualifications / Bằng cấp
• BA’s degree, majoring in Banking, Finance & Accounting / Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Ngân hàng, Kế toán Tài Chính
Experience / Kinh nghiệm
• At least 7 years’ experience in similar roles / Ít nhất 7 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng
• Good knowledge of cash flow management and bank related transactions / Có am hiểu sâu rộng về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, và quản lý dòng tiền
• Good communication in English / Tiếng Anh giao tiếp tốt
• Microsoft Office (especially Excel) and internet banking / Microsoft Office (đặc biệt là Excel) và thanh toán ngân hảng
• SUN experience is a plus / Biết sử dụng SUN là ưu thế
• People management / kinh nghiệm quản lý
• Problem solving & strategic thinking / Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược

Apply for Treasury Operation Manager

Sorry, we are unable to take any personal information from users based in Russia due to local data processing laws. However, please continue to search and apply for other jobs.

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply
Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left

All questions are required

Are you an ACCA member?


Marketing Communication

We'd love to send you information about Jobs and Services from ACCA Careers by email.

All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time

To find out what personal data we collect and how we use it, please visit our Privacy Policy


When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on ACCA Careers you agree to our Terms and Conditions. 

You should never be required to pay any money to an employer, or to provide bank account details. If you are, please email us.

Similar jobs

Similar jobs