General Accountant

Recruiter
Masan Group
Location
Ho Chi Minh City
Salary
Advantaged income package
Posted
07 Sep 2020
Closes
15 Oct 2020
Contract type
Permanent
Hours
Full time
Experience level
Qualified accountant

ACCA Students would enjoy priority to be invited for the interview with Human Resource Department 


Report to: Deputy CFO
Working location: HCMC


A. NHIỆM VỤ & TRÁCH NHIỆM
DUTIES & RESPONSIBILITIES

A.1. Báo cáo tài chính
Financial reporting

• Đảm bảo báo cáo tài chính Công ty được lập định kỳ đúng hạn, không có sai sót trọng yếu, theo đúng chuẩn mực VAS và quy trình nội bộ, đúng quy định của Công ty 
To ensure the financial statement is prepared on time without material misstatements, complied with VAS and internal regulations of the Company.

• Nắm vững quy trình nội bộ, quy trình hệ thống; kiểm tra, kiểm soát tình hình tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận của Công ty và các biến động
Mastering the internal processes, system processes; inspection and control of the situation of assets, capital and profits of the Company and the volatility

• Đảm bảo báo cáo tài chính Công ty tuân thủ theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ các quy định về thuế, quy định của Sở giao dịch chứng khoán đối với công ty đại chúng và đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty:
Ensure the Company’s financial statements comply with the standards and prevailing accounting regulations, tax rules and regulations of the HCM Stock Exchange for a public company and meets the management requirements:

 Thường xuyên tra cứu, cập nhật các quy định mới của Bộ Tài Chính về chuẩn mực và chế độ Kế toán để áp dụng và hướng dẫn các bộ phận liên quan.
To update the new regulation of the Ministry of Finance to Accounting standards and circulars for application and guidelines related departments.

 Rà xoát và đề xuất cải tiến các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo kế toán tổng hợp có thể kiểm tra được tính chính xác của các dữ liệu cung cấp bởi các bộ phận khác.
To inspect and recommend for improvement of internal processes to ensure general accounting entries are accurate from the data provided by other departments.

 Thiết lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, các biểu mẫu và hệ thống báo cáo nhằm đáp ứng yêu cầu hợp nhất Báo cáo tài chính và đối chiếu số liệu với kiểm toán.
To establish and standardize databases, forms and reporting system to meet the requirements of the consolidated financial statements and comparative data for external auditors.

 Lập báo cáo công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán theo quy định đối với công ty đại chúng bao gồm: Nhập và kiểm tra dữ liệu trên phần mềm HOSE, IDS hàng Quý.
To make the quarterly financial statements for HCM Stock Exchange under the regulations for public companies include: key in and check the data in the software of HOSE and IDS on quarterly basis.

 Nâng cao các thủ tục kiểm soát, ngăn chặn các rủi ro và kịp thời thông tin đến cấp trên về các biến động, rủi ro liên quan có thể phát sinh…
To improve control procedures, prevent risks and report on time to superiors about the volatility and risks that may arise.

A.2. Đóng sổ hàng tháng
Monthly close

• Đảm bảo công việc đóng sổ của phân hệ GL và báo cáo định kỳ cho Phó GĐ Tài chính và Giám đốc Tài chính:
To ensure the closure of GL books modules and prepare the periodical reports to the Deputy CFO and Chief Financial Officer:

 Lập và quản lý lịch đóng sổ định kỳ.
To prepare and manage a regular schedule to close accounting books.

 Tính lãi, đối chiếu lãi vay hàng tháng và vào ngày thanh toán lãi với các Trái Chủ và bên cho vay.
To calculate & reconcile the interest expenses with bondholders and lenders on monthly basis and on payment date.

 Tính thu nhập lãi cho vay và đối chiếu thu nhập lãi cho vay hàng tháng với các bên vay.
To calculate and reconcile the interest income with the borrowers on monthly basis.

 Kiểm tra và đối chiếu giao dịch với các bên liên quan cho lập báo cáo tài chính hợp nhất.
To check and collate transactions with related parties to prepare the consolidated financial statements.

 Kiểm tra các định khoản hạch toán và yêu cầu chứng từ đi kèm cho phù hợp.
To inspect accounting entries and request the supporting documents accordingly.

 Đảm bảo mọi bút toán ghi sổ phải có data lưu trữ, chứng từ chi tiết rõ ràng, hợp lý, hợp lệ.
To ensure all book entries must have the data storage; clear, reasonable and valid supporting documents.

 Kiểm tra nhập liệu hoặc các sự cố trên phần mềm Navision cho các bút toán hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ phải thu.
To check the input or software failures on Navision accounting for entries of income, expenses, depreciation, amortization, debt receivables.

 Tổ chức, quản lý các kỳ kiểm toán 6 tháng, hàng năm; đối chiếu kiểm tra báo cáo trước khi phát hành đảm báo đúng thời hạn quy định.
To organize and manage the audit for 6-month period, the audit for year-end; check the final financial statement before release to ensure the compliance with deadline.

 Góp ý kiến, đề xuất tối ưu hóa việc sử dụng Navision trong việc lập báo cáo tài chính và kiểm tra, kiểm soát.
To comment, suggest and optimize the use of Navision in preparing financial statements.

A.3. Báo cáo thuế
Tax reporting

• Đảm bảo các báo cáo thuế TNDN theo quý, quyết toán TNDN năm được lập đầy đủ, đúng hạn và tối ưu về thuế:
To ensure the quarterly CIT report, CIT finalization report are made in full, on time and optimal taxation:

 Nắm vững các nghị định, thông tư hướng dẫn về thuế.
To master the tax current decrees and circulars.

 Vận dụng đúng và tối ưu các quy định về thuế khi lập báo cáo.
To apply the correct and optimal tax rules when making the report.

 Lập các báo cáo thuế theo đúng thời hạn quy định.
To prepare the tax reports on time.

 Hỗ trợ Phó GĐ Tài chính chuẩn bị dữ liệu quyết toán thuế và trực tiếp giải trình với đội kiểm tra thuế.
To support Deputy CFO for preparation data for tax audit and direct accountability to tax inspection teams (if any).

A.4. Lưu trữ dữ liệu
Recordkeeping

• Lưu trữ dữ liệu, hồ sơ, chứng từ pháp lý một cách có hệ thống, an toàn, bảo mật & theo yêu cầu pháp luật gồm có:
To keep and maintain database, records, and egal documents in systematic manner, safety, security & compliance with legal includes:

 Hợp đồng, chứng từ có liên quan
Contracts and related documents

 Các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, báo cáo thuế
The financial statements, audit reports, tax reports

 Tổ chức lưu trữ dữ liệu khoa học và đầy đủ trên ổ mạng
Network drives

A.5. Thủ quỹ thu chi tiền mặt
Cash recordkeeping

• Thủ quỹ thu chi tiền mặt, kiểm kê tiền định kỳ hằng tháng, kiểm tra hạch toán số dư tiền cuối kỳ khớp với sổ phụ ngân hàng.
Treasurer, cash count monthly basis and check the cash in bank in the books to make sure it matches with the bank statements.

A.6. Các vấn đề khác
Other

• Đảm bảo các vấn đề khác:
Other:

 Lập các báo cáo chuyên biệt phục vụ yêu cầu cho nhà đầu tư, ngân hàng.
Prepare specialized reports to meet the requirements of investors and banks.

 Tham gia kiểm kê định kỳ theo quy định Công ty
Participate in periodic stock count, fixed assets sighting accordance with company’s policies

 Các công việc phụ khác theo yêu cầu của Phó Giám đốc tài chính
The extra tasks based on the request of the Deputy Chief Financial Officer

• Tính toán và ước tính các ảnh hưởng tài chính liên quan đến giao dịch
Calculate and estimate the financial impact of the deal 

• Thực hiện và giám sát các điều khoản đã được ký kết trong Hợp đồng liên quan đảm bảo không có các vi phạm về tài chính
Execute and monitor the terms in the signed contract of the deal to make sure there are no events of defaults related to Finance section

B. KINH NGHIỆM, KỶ NĂNG & KIẾN THỨC
EXPERIENCE, SKILLS & KNOWLEDGE

• Có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm
Experience more than 3 years

• Có kiến thức về chế độ kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán, thuế Việt Nam, 
Knowledge of accounting system, Vietnam accounting standards, taxation 

• Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, excel…) và phần mềm kế toán đặc thù
Knowledge of Microsoft Office (Word, Excel ...) and specific accounting software

C. NĂNG LỰC CÁ NHÂN & YẾU TỐ KHÁC
PERSONAL CAPABILITIES & OTHER FACTORS

• Quản trị sự thay đổi 
Managing changes

• Định hướng kết quả
Orientation

• Hợp tác
Cooperate

• Trung thực, thẳng thắn, vui vẻ, hòa đồng, thái độ làm việc nghiêm túc.
Be honest, frank, merry, sociable, serious working attitude
 

Apply for General Accountant

Sorry, we are unable to take any personal information from users based in Russia due to local data processing laws. However, please continue to search and apply for other jobs.

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply
Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left

All questions are required

Are you an ACCA member?


Marketing Communication

We'd love to send you information about Jobs and Services from ACCA Careers by email.

All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time

To find out what personal data we collect and how we use it, please visit our Privacy Policy


When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on ACCA Careers you agree to our Terms and Conditions. 

You should never be required to pay any money to an employer, or to provide bank account details. If you are, please email us.

Similar jobs

Similar jobs