Treasury Director

Recruiter
Masan Group
Location
Ho Chi Minh City
Salary
Advantaged income package
Posted
04 Sep 2020
Closes
15 Oct 2020
Contract type
Permanent
Hours
Full time
Experience level
Qualified accountant

ACCA members would enjoy priority to be invited for the interview with Human Resource Department 


POSITION DESCRIPTION (MÔ TẢ CÔNG VIỆC)

Position (Vị trí) Treasury Director 
(Giám Đốc Ngân Quỹ)
Department (Phòng) Finance
(Tài chính)
Report to (Báo cáo) Deputy Chief Financial Officer
(Phó Giám đốc Tài chính)
Rank (Cấp bậc) 

A. THE COMPANY

Masan Group Corporation (“Masan” or the “Company”) believes in doing well by doing good. The Company’s mission is to provide better products and services to the 90 million people of Vietnam, so that they can pay less for their daily basic needs. Masan aims to achieve this by driving productivity with technological innovations, trusted brands, and focusing on fewer but bigger opportunities that impact the most lives.
Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Công ty là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 90 triệu người dân Việt Nam, nhờ đó giảm bớt gánh nặng tài chính dành cho các nhu cầu cơ bản của họ. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những sáng kiến mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Masan Group’s member companies and associates are industry leaders in meat, packaged food and beverage, resources, and financial services, altogether representing segments of Vietnam’s economy that are experiencing the most transformational growth. 
Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các ngành hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến và đồ uống, tài nguyên và dịch vụ tài chính, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

B. OVERALL EXPECTATIONS OF THE POSITION
KỲ VỌNG CHO VỊ TRÍ
• Working closely with Finance Team at Group level and subsidiaries to develop strategic long-term plans with an aim to create transformational value
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Phận Tài chính ở Tập đoàn và các công ty con để xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn nhằm kiến tạo giá trị vượt trội
• A passion to develop a broader skill to develop into a finance and treasury leader not just execution
Đam mê phát triển các kỹ năng đa dạng để trở thành một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính và ngân quỹ, chứ không chỉ đơn thuần là thực thi công việc

C. KEY RESPONSIBILITIES
TRÁCH NHIỆM CHÍNH


Cash Management
Quản lý tiền mặt

• Managing day-to-day activities in treasury functions to meet the financial obligations of the Company
Quản lý các hoạt động hàng ngày trong các chức năng ngân quỹ để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của Công ty

• Performing treasury activities related to cash flow, borrowings, debt, and capital management 
Thực hiện các hoạt động ngân quỹ liên quan đến dòng tiền, vay, nợ và quản lý vốn

• Developing and maintaining the Financial forecasting module, including short, medium and long-term cash forecasts 
Phát triển và duy trì mô-đun dự báo tài chính, bao gồm dự báo tiền mặt ngắn hạn, trung và dài hạn

• Facilitating with the corporate treasury teams at subsidiaries to provide optimal cash forecasting, determine excess operating cash and recommend investment options available for short, medium, and long-term to senior management
Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm ngân quỹ của các công ty con để cung cấp dự báo tiền mặt tối ưu, xác định tiền mặt hoạt động dư thừa và khuyến nghị lựa chọn đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Ban Giám đốc cấp cao

• Monitoring drivers of foreign exchange and interest rate exposures, coordinating closely with banks to review existing structure and recommends hedging programs to senior management when required; developing and reporting a macro view of key treasury metrics for the Company
Giám sát các trình điều khiển ngoại hối và lãi suất, phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng để xem xét cơ cấu hiện có và đề xuất các chương trình bảo hiểm rủi ro cho Ban Giám đốc khi được yêu cầu; phát triển và báo cáo một cái nhìn vĩ mô về các chỉ số ngân quỹ chính cho Công ty

• Overseeing day-to-day banking activities, managing relationships with banks and investment partners, conducting banking reviews as needed, including monitoring service fees and negotiating renewal terms and conditions on behalf of the Company
Giám sát các hoạt động ngân hàng hàng ngày, quản lý các mối quan hệ với các ngân hàng và các đối tác đầu tư, tiến hành đánh giá ngân hàng khi cần, bao gồm phí dịch vụ giám sát và đàm phán các điều khoản và điều kiện gia hạn thay mặt Công ty

• Managing reports for the cash flow forecasts, investment portfolio performance analysis, and other financial reports timely and accurately
Quản lý báo cáo cho các dự báo dòng tiền, phân tích hiệu suất danh mục đầu tư và các báo cáo tài chính khác kịp thời và chính xác

• Integrating banking and payment processes to ensure sufficient funding of business activities, evaluating holdings and determining liquidity levels to optimize companywide cash flows and reduce expenses
Tích hợp các quy trình thanh toán và ngân hàng để đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động kinh doanh, đánh giá cổ phần và xác định mức thanh khoản để tối ưu hóa dòng tiền trên toàn Công ty và giảm chi phí

• Facilitating intercompany loans for subsidiaries, ensuring that the loan structures, documentation and withholding tax are compliant with Vietnam tax regulations
Tạo điều kiện cho các khoản vay liên doanh cho các công ty con, đảm bảo rằng các cấu trúc cho vay, tài liệu và khấu trừ thuế tuân thủ các quy định về thuế

Risk Management
Quản lý rủi ro

• Ensuring optimal liquidity position to meet cash obligations and appropriate financial flexibility
Đảm bảo vị trí thanh khoản tối ưu để đáp ứng các nghĩa vụ tiền mặt và tính linh hoạt tài chính thích hợp

• Implementing treasury policies meet the Company’s objectives, needs, and regulatory body requirements and partner closely with subsidiaries to ensure compliance
Thực hiện chính sách ngân sách đáp ứng các mục tiêu, nhu cầu và yêu cầu của cơ quan quản lý của Công ty và hợp tác chặt chẽ với các công ty con để đảm bảo tuân thủ

• Partnering with Tax and Legal to understand legal entity ownership structures and their impact on funding and cash mobilizations to ensure delivery of the Treasury agenda as well as provide support for the business agenda
Hợp tác với Thuế và Pháp lý để hiểu cấu trúc quyền sở hữu thực thể pháp lý và tác động của họ đối với tài trợ và huy động tiền mặt để đảm bảo việc phân phối chương trình quỹ cũng như hỗ trợ cho chương trình làm việc

• Optimizing deposit vs. borrowing to ensure effective tax planning
Tối ưu hóa tiền gửi so với vay để đảm bảo lập kế hoạch thuế hiệu quả

• Monitoring compliance with related corporate policies, preparation of documentation, opening required accounts and eliminating unnecessary bank accounts
Giám sát việc tuân thủ các chính sách của công ty liên quan, chuẩn bị tài liệu, mở các tài khoản được yêu cầu và loại bỏ các tài khoản ngân hàng không cần thiết

Process Improvement
Cải tiến quy trình

• Identifying process improvement and cost efficiency opportunities by suggesting ways to automate manual processes, improving cash flows, reducing cash expenses and optimizing investment returns 
Xác định các cải tiến qui trình và các cơ hội hiệu quả chi phí bằng cách gợi ý các cách tự động hoá các quy trình thủ công, cải thiện dòng tiền, giảm chi phí tiền mặt và tối ưu hóa lợi tức đầu tư

• Keeping current on trends and technologies in cash management products and services and suggests changes as needed
Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ trong các sản phẩm và dịch vụ quản lý tiền mặt và đề xuất các thay đổi khi cần


Other
Khác

• Supporting M&A due diligence activities, including integration of new entities with regard to the treasury and risk management function 
Hỗ trợ các hoạt động thẩm định M & A, bao gồm việc tích hợp các thực thể mới liên quan đến chức năng quản lý rủi ro và ngân quỹ

• Interacting with external authorities, such as auditors, tax office, State Bank, etc. as needed
Tương tác với các cơ quan bên ngoài, chẳng hạn như kiểm toán viên, cơ quan thuế, Ngân hàng Nhà nước, vv khi cần thiết

• Assisting with other projects as assigned 
Hỗ trợ các dự án khác khi được giao


D. QUALIFICATIONS, SKILLS, & REQUIREMENTS:
TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG, & YÊU CẦU:

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or a related field. MBA, ACCA, CPA or Certified Treasury Professional designation preferred
Cử nhân Tài chính, Kế toán, hoặc một lĩnh vực liên quan. MBA, ACCA, CPA hoặc Chứng chỉ Ngân Quỹ được ưu tiên

• Minimum 10 years relevant treasury and risk management experience 
Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm quản lý ngận quỹ và rủi ro liên quan

• Good understanding of Treasury management system 
Hiểu biết tốt về hệ thống quản lý ngân quỹ

• Experience with Oracle preferred
Kinh nghiệm với Oracle được ưu tiên

• Proficiency with Microsoft Office Suite, including Excel, Word, and PowerPoint
Thành thạo với Microsoft Office Suite, bao gồm Excel, Word và PowerPoint

• Strong knowledge of Vietnam & global economy, industry knowledge, foreign exchange and international capital markets
Kiến thức mạnh mẽ về kinh tế Việt Nam và toàn cầu, kiến thức ngành, thị trường ngoại hối và thị trường vốn quốc tế

• Strong general business skills, financial analysis, financial modeling, financial management and planning skills
Kỹ năng kinh doanh tổng quát, phân tích tài chính, mô hình tài chính, quản lý tài chính và kỹ năng lập kế hoạch

• Must be a great communicator (oral and written) with strong organizational and problem solving skills
Phải là một người giao tiếp giỏi (nói và viết) với các kỹ năng giải quyết vấn đề và tổ chức tốt

• Must be highly motivated and capable of identifying and driving long-term treasury and risk management strategies
Phải có động lực cao và có khả năng xác định và điều khiển các chiến lược quản lý rủi ro và ngân quỹ dài hạn

• Must be meticulous with details, highly organized and have a high energy level with the ability to prioritize multiple demands in a fast paced, changing work environment, while consistently meeting deadlines
Phải làm việc tỉ mỉ với các chi tiết, có khả năng tổ chức cao và có mức năng lượng cao với khả năng ưu tiên nhiều nhu cầu trong một môi trường làm việc thay đổi nhanh, trong khi luôn đáp ứng thời hạn

• Ability to work effectively with all levels of management, including external business partners
Có khả năng làm việc hiệu quả với tất cả các cấp quản lý, bao gồm các đối tác kinh doanh bên ngoài

• Ability to design, document and implement process improvements
Có khả năng thiết kế, lập tài liệu và thực hiện các cải tiến quy trình

• Strong analytical ability to identify challenges, provide solutions, and resolve problems in a timely manner
Có khả năng phân tích mạnh mẽ để xác định các thách thức, cung cấp các giải pháp và giải quyết các vấn đề một cách kịp thời

• Knowledge of the principles of cash management and treasury activity in a corporate environment
Hiểu biết về các nguyên tắc quản lý tiền mặt và hoạt động ngân quỹ trong môi trường doanh nghiệp

• Ability to think outside of the box and recommend changes to existing treasury processes
Có khả năng suy nghĩ sáng tạo và đề xuất các thay đổi đối với các quy trình ngân quỹ hiện có

Similar jobs

Similar jobs