Management Accounting Director

Recruiter
Masan Group
Location
Ho Chi Minh City
Salary
Advantaged income package
Posted
04 Sep 2020
Closes
15 Oct 2020
Contract type
Permanent
Hours
Full time
Experience level
Qualified accountant

ACCA members with  In-depth knowledge of VAS & IFRS accounting standards would enjoy priority to be invited for the interview with Human Resource Department 

POSITION DESCRIPTION (MÔ TẢ CÔNG VIỆC)

Position (Vị trí) Management Accounting Director
(Giám đốc Kế toán Quản trị)
Department (Phòng) Finance
(Tài chính)
Report to (Báo cáo) Chief Financial Officer
(Giám đốc Tài chính)

A. THE COMPANY

Masan Group Corporation (“Masan” or the “Company”) believes in doing well by doing good. The Company’s mission is to provide better products and services to the 90 million people of Vietnam, so that they can pay less for their daily basic needs. Masan aims to achieve this by driving productivity with technological innovations, trusted brands, and focusing on fewer but bigger opportunities that impact the most lives.
Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Công ty là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 90 triệu người dân Việt Nam, nhờ đó giảm bớt gánh nặng tài chính dành cho các nhu cầu cơ bản của họ. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những sáng kiến mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Masan Group’s member companies and associates are industry leaders in meat, packaged food and beverage, resources, and financial services, altogether representing segments of Vietnam’s economy that are experiencing the most transformational growth. 
Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các ngành hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến và đồ uống, tài nguyên và dịch vụ tài chính, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

B. OVERALL EXPECTATIONS OF THE POSITION
KỲ VỌNG CHO VỊ TRÍ

• Working closely with Finance Team at Group level and subsidiaries to develop strategic long-term plans with an aim to create transformational value
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Phận Tài chính ở Tập đoàn và các công ty con để xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn nhằm kiến tạo giá trị vượt trội

• A passion to develop a world-class management accounting function that is highly effective and scalable for growth 
Đam mê phát triển một chức năng kế toán quản trị đẳng cấp thế giới có hiệu quả cao và có thể mở rộng để phát triển

C. KEY RESPONSIBILITIES
TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Strategic business partners
Đối tác kinh doanh chiến lược

• Serving as the Financial Business Partner to subsidiaries 
Là đối tác kinh doanh tài chính cho các công ty con

• Partnering with cross-functional teams at Group level and subsidiaries, such as Finance, Internal Audit, and Strategy & Development, to deliver management information reports
Hợp tác với các nhóm chức năng chéo ở cấp Tập đoàn và các công ty con, như Bộ phận Tài chính, Kiểm toán nội bộ, và Chiến lược & Phát triển, để cung cấp báo cáo thông tin quản lý

• Analyzing and tracking of strategic initiatives, including development of supporting financial models and expected outcomes
Phân tích và theo dõi các sáng kiến chiến lược, bao gồm phát triển các mô hình tài chính hỗ trợ và kết quả mong đợi

• Providing reliable financial and operational analysis to partners, driving growth and operational efficiencies including month-end processing, management review of budget vs. actual results and robust trend analysis
Cung cấp phân tích tài chính và hoạt động đáng tin cậy cho các đối tác, thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả hoạt động bao gồm xử lý cuối tháng, đánh giá quản lý ngân sách so với kết quả thực tế và phân tích xu hướng mạnh mẽ

• Managing the financial planning process to provide senior management and strategic stakeholders with financial forecasts periodically and accurately across all product categories, as well as all business units of subsidiaries
Quản lý quy trình lập kế hoạch tài chính để cung cấp cho ban quản lý cấp cao và các bên liên quan chiến lược dự báo tài chính định kỳ và chính xác trên tất cả các danh mục sản phẩm, cũng như tất cả các đơn vị kinh doanh của các công ty con

• Proactively monitoring, bringing awareness to risks and opportunities, and providing solutions to the senior management team for timely business decision making
Chủ động giám sát, mang lại nhận thức về rủi ro và cơ hội và cung cấp giải pháp cho đội ngũ quản lý cấp cao để ra quyết định kinh doanh kịp thời

Financial performance
Hoạt động tài chính

• Delivering key financial and business performance reporting processes, including financial assessments, monthly and quarterly business reviews, forecasts and annual operating plan development
Cung cấp các quy trình báo cáo hiệu quả kinh doanh và tài chính quan trọng, bao gồm đánh giá tài chính, đánh giá kinh doanh hàng tháng và hàng quý, dự báo và phát triển kế hoạch hoạt động hàng năm

• Managing the planning process, including annual budgets, monthly forecasts and long-term plans
Quản lý quá trình lập kế hoạch, bao gồm ngân sách hàng năm, dự báo hàng tháng và kế hoạch dài hạn

• Providing periodic reports, analyses, and presentations to senior management with comprehensive, up-to-date and insightful information about the Company’s performance
Cung cấp các báo cáo, phân tích và thuyết trình định kỳ cho quản lý cấp cao với thông tin toàn diện, cập nhật và sâu sắc về hiệu suất của Công ty

• Leading initiatives with subsidiaries to start building corporate financial plans, including profit and capital
Dẫn đầu các sáng kiến với các công ty con để bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp, bao gồm lợi nhuận và vốn

Financial control
Kiểm soát tài chính

• Supporting the CFO, Deputy CFO, and other business leaders in developing and applying financial management policies and procedures to optimize the Company’s resources and profits
Hỗ trợ Giám đốc Tài chính, Phó Giám đốc Tài chính và các nhà lãnh đạo khác trong việc phát triển và áp dụng các chính sách và quy trình quản lý tài chính để tối ưu hóa các nguồn lực và lợi nhuận của Công ty

• Developing standardized processes, coordinating with subsidiaries to ensure timely and accurate implementation of the Company’s financial planning processes as required by the Board of Directors and related departments
Xây dựng các quy trình được chuẩn hóa, phối hợp với các công ty con để đảm bảo thực hiện kịp thời và chính xác các quy trình lập kế hoạch tài chính của Công ty theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan

• Developing and maintaining a multidimensional management information system including standardized reporting forms, key performance indicators, systematic and consistent analysis and presentation of all product categories and business units of subsidiaries
Phát triển và duy trì hệ thống thông tin quản lý đa chiều bao gồm các biểu mẫu báo cáo được chuẩn hóa, các chỉ số hiệu suất chính, phân tích và trình bày có hệ thống và nhất quán tất cả các loại sản phẩm và đơn vị kinh doanh của các công ty con

• Developing and maintaining an accurate and appropriate internal financial database at the Group level; and also providing a comprehensive assessment of the Company’s performance in all aspects and recommendations for the Company to achieve its financial goals
Phát triển và duy trì cơ sở dữ liệu tài chính nội bộ chính xác và phù hợp ở cấp Tập đoàn; và cũng cung cấp đánh giá toàn diện về hiệu suất của Công ty trong tất cả các khía cạnh và khuyến nghị để Công ty đạt được các mục tiêu tài chính của mình

• Developing multi-dimensional reporting systems for internal and external purposes
Phát triển hệ thống báo cáo đa chiều cho các mục đích bên trong và bên ngoài

• Driving continuous improvement initiatives and Internal Control requirements to deliver sustainable value
Thúc đẩy các sáng kiến cải tiến liên tục và các yêu cầu Kiểm soát nội bộ để mang lại giá trị bền vững

Other
Khác

• Analyzing M&A opportunities
Phân tích các cơ hội M & A

• Performing ad hoc analysis and projects as assigned by the CFO
Thực hiện phân tích ad hoc và các dự án theo sự phân công của Giám đốc Tài chính

D. QUALIFICATIONS, SKILLS, & REQUIREMENTS:
TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG, & YÊU CẦU:

• Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting, Finance or related field. Professional designations (e.g., ACCA, CPA, etc.) preferred
Bằng Cử nhân hoặc Bằng Thạc sĩ về Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan. Chỉ định chuyên nghiệp (ví dụ: ACCA, CPA, v.v.) được ưu tiên

• Minimum seven years relevant financial planning & analysis experience 
Tối thiểu bảy năm kinh nghiệm lập kế hoạch và phân tích tài chính có liên quan

• In-depth knowledge of VAS & IFRS accounting standards
Kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực kế toán VAS & IFRS

• Experience with Oracle preferred
Ưu tiên có kinh nghiệm với Oracle

• Proficiency with Microsoft Office Suite, including Excel, Word, and PowerPoint
Thành thạo với Microsoft Office Suite, bao gồm Excel, Word và PowerPoint

• Strong analytical ability to identify challenges, provide solutions, and resolve problems in a timely manner
Khả năng phân tích mạnh mẽ để xác định các thách thức, đưa ra giải pháp và giải quyết vấn đề kịp thời

• Competencies in financial analysis, financial modeling, financial management and planning skills
Năng lực phân tích tài chính, mô hình tài chính, quản lý tài chính và lập kế hoạch

• Excellent communication skills (oral and written) in both Vietnamese and English
Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời (nói và viết) bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh

• Highly organized, detail oriented, and ability to prioritize multiple demands in a fast paced, changing work environment, while consistently meeting deadlines
Có tổ chức cao, định hướng chi tiết và khả năng ưu tiên nhiều nhu cầu trong môi trường làm việc nhịp độ nhanh, thay đổi, trong khi vẫn luôn đáp ứng thời hạn

• Self-motivated with entrepreneurial spirit and drive for success 
Tự động viên với tinh thần kinh doanh và thúc đẩy thành công

• Being proactive in all processes and projects undertaken
Chủ động trong tất cả các quy trình và dự án đã thực hiện

• Ability to develop good working relationships with peers and external business partners
Khả năng phát triển mối quan hệ làm việc tốt với các đồng nghiệp và các đối tác kinh doanh bên ngoài

Similar jobs

Similar jobs