Internal Audit Executive

Recruiter
TH Group
Location
Hanoi City
Salary
Up to 1000$
Posted
09 May 2022
Closes
09 Jun 2022
Job role
Internal audit
Contract type
Permanent
Hours
Full time
Experience level
Part qualified

- Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch kiểm toán; liên lạc với các phòng ban đảm bảo hoàn tất việc thu thập các quy trình, thủ tục, tài liệu liên quan cho việc lập kế hoạch kiểm toán
- Hỗ trợ xây dựng Chương trình kiểm toán, theo các Quy trình đã được thiết kế của từng phòng ban
- Thực hiện kiểm toán theo Kế hoạch và Chương trình đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu công việc
- Thu thập bằng chứng kiểm toán hữu hiệu làm cơ sở đưa ra quan sát và khuyến nghị trên báo cáo kiểm toán
- Hỗ trợ xây dựng/thẩm định Chính sách và Quy trình cho các hoạt động chủ yếu của các công ty theo yêu cầu.
- Tham gia kiểm tra đột suất theo yêu cầu.
- Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán - Báo cáo kịp thời
- Thực hiện giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán một cách hiệu quả và báo cáo kịp thời cho Giám đốc/quản lý kiểm toán nội bộ
- 100% các khuyến nghị của KTNB được thực hiện đầy đủ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc/Quản lý KTNB.

Similar jobs

Similar jobs