Hays Shanghai

Unit 1205-1212,
HKRI Centre One, HKRI Taikoo Hui,
288 Shimen Road,
(No.1), 200041
Shanghai
China

29 jobs with Hays Shanghai